Masz pytania? Zadzwoń: +48 76 835 75 43 lub 76 831 38 81

Language: Polish English German

Europejski nakaz zapłaty

ICGWarto wiedziećEuropejski nakaz zapłaty

Bez względu na to czy prowadzisz interesy z firmami w swoim kraju czy też za granicą, istnieje ryzyko, że Twój klient nie wywiąże się z obowiązku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Co zrobić, jeśli taki problem dotyczy klienta z zagranicy?

W sytuacji gdy wszelkie procedury windykacji polubownej okazują się nieskuteczne, pozostaje wdrożenie działań prawnych, celem zabezpieczenia swoich roszczeń. Jedną z możliwości jest uzyskanie europejskiego nakazu zapłaty.

W procedurze uzyskania europejskiego nakazu zapłaty możesz dochodzić wyłącznie bezspornych roszczeń pieniężnych. Dotyczy to zarówno spraw cywilnych jak i handlowych, w których przynajmniej jedna strona ma miejsce zamieszkania/stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym jest sąd rozpatrujący sprawę. Procedury tej nie można zastosować np. w sprawach administracyjnych, testamentowych czy skarbowych.

Europejski nakaz zapłaty uzyskamy we wszystkich krajach członkowskich UE – poza Danią.

Pytanie: Jeżeli moim dłużnikiem jest Firma z Hiszpanii, gdzie mam złożyć pozew o europejski nakaz zapłaty?

Generalnie wg. zapisów rozporządzenia 1215/2012 dot. wyboru jurysdykcji dla ENZ postępowanie prowadzone jest w kraju, w którym mieszka dłużnik – w naszym przykładzie jest to zatem Sąd w Hiszpanii.

Występuje jednak wiele wyjątków od w/w reguły. To gdzie należy przeprowadzić postępowanie, może zależeć  np. od zapisów umowy zawartej z zagranicznym Klientem  – istotne jest aby sprawdzić, czy w umowie wskazano prawo i sąd właściwy do rozstrzygania sporów.  Jeżeli w umowie wskażesz, że dla tej konkretnej sprawy, postępowanie sądowe ma być prowadzone w Polsce, to pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty możesz złożyć do polskiego sądu. Istotna jest także kwestia miejsca wykonania usługi  – jeżeli była wykonana w Polsce, także można zastosować przepisy w/w rozporządzenia, pozwalające na wdrożenie procedury w polskim Sądzie.

Tryb składania pozwu w poszczególnych krajach może się nieco różnić – w wielu państwach UE procedura wdrażana jest poprzez odpowiednie platformy online. Europejski nakaz zapłaty aby był ważny musi być doręczony do pozwanego / dłużnika. W terminie 30 dni od otrzymania nakazu, pozwany ma prawo wnieść sprzeciw – wówczas postępowanie prowadzone będzie już jako zwykłe postępowanie cywilne.

Jeżeli pozwany nie złożył sprzeciwu, sąd stwierdzi wykonalność europejskiego nakazu zapłaty. Taki tytuł jest uznawany i wykonywany we wszystkich państwach członkowskich.

Skutecznie i w bezpieczny, legalny sposób

odzyskujemy wierzytelności