Windykacja Należności i Długów - ICG International Consulting Group

Jak odzyskać należności i nie stracić Klienta?

Szybkie działania to podstawa sukcesu.

Czas przy odzyskiwaniu wymagalnych należności odgrywa decydującą rolę – im szybciej przypominamy Klientowi
o zaległej płatności tym większe szanse, że przeterminowana należność zostanie spłacona bez konieczności podejmowania specjalistycznych działań prawnych.

Gdy kontrahent zalega z płatnościami, pierwszym krokiem wierzyciela powinno być dążenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu, co pozwala uniknąć konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów oraz podejmowania działań sądowych.

Pamiętajmy o zabezpieczeniu naszej wierzytelności przed przeterminowaniem roszczeń.

Krok pierwszy. Prewencja, monitoring należności:

W wielu firmach nawet krótkie, kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować poważne zatory płatnicze. Kontakt telefoniczny z kontrahentem powinien mieć miejsce jeszcze przed upływem terminu płatności
(2-3 dni przed terminem zapłaty).
Oferujemy najtańszy skuteczny sposób prewencji – pieczęć prewencyjną ICG.
Klienci ICG otrzymują pieczęć do bezpłatnego użytkowania przez okres 12 m-cy.

Krok drugi. Wezwanie do zapłaty:

Po upływie wskazanego na fakturze terminu płatności należy wysłać pierwsze ponaglenie do dłużnika.
W wezwaniu należy podać numer, datę faktury oraz kwotę należności. Sugerujemy także wskazać konkretny termin, w którym wpłata winna być uregulowana np. 7 dni od daty otrzymania dokumentu. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać informacje, że brak spłaty zadłużenia będzie skutkował dodatkowymi konsekwencjami
np. skierowaniem sprawy do windykacji, podjęciem postępowania sądowego, obciążeniem dłużnika dodatkowymi kosztami – odsetkami i kosztami postępowania sądowego. Wezwanie do zapłaty powinno być wysłane listem poleconym.

Krok trzeci. Windykacja pozasądowa:

W sytuacji, gdy dłużnik nie reaguje na ponaglenia spłaty przeterminowanych należności, sugerujemy jak najszybciej zaangażować profesjonalną firmę windykacyjną. Wstępne postępowanie windykacyjne to zwykle „miękkie” negocjacje polubowne, które gwarantując zachowanie pozytywnych relacji z kontrahentem, jednocześnie przyczyniają się do zachowania płynności finansowej wierzyciela. Wynagrodzenie za windykację prowadzoną przez ICG to prowizja płatna w przypadku skutecznej egzekucji wierzytelności – zapłata wynagrodzenia następuje
więc za konkretny efekt pracy osiągnięty przez firmę windykacyjną.
Dokonując wyboru firmy windykacyjnej nie zawsze warto kierować się wyłącznie stawkami prowizyjnymi – może okazać się, że pozornie niska prowizja może być efektem braku Klientów i skuteczności w działaniu lub ukryciem tych kosztów w innych działaniach.

Krok czwarty. Zabezpieczenie roszczenia:

W przypadku gdy polubowne działania windykacyjne nie przynoszą efektu warto zabezpieczyć swoje należności (m.in. nie dopuszczając do ich przedawnienia) poprzez skierowanie pozwu do sądu czy zawarcie ugody. Jeżeli nie jesteś biegły w obowiązujących procedurach prawnych i wymogach formalnych sugerujemy przenieść ciężar związany z przygotowaniem pozwu, dokumentacji i nadzorowaniem całego postępowanie wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej.

Dlaczego nie do Kancelarii Prawnej? – Najpierw sprawdź warunki rozliczenia kosztów związanych z postępowaniem!
PAMIĘTAJ: zasądzone koszty i odsetki wraz z należnością główną podlegają zwrotowi przez dłużnika
– w przypadku skutecznej egzekucji.

Zarówno w sprawach polskich, jak i zagranicznych, wszelkie formalności związane z prowadzeniem postępowania sądowego, czy egzekucyjnego realizowane są przez prawników ICG.
Klient jest jedynie na bieżąco informowany o postępach w sprawie.

Copyright © 2011 ICG

Live Chat