Masz pytania? Zadzwoń: +48 76 835 75 43 lub 76 831 38 81

Language: Polish English German

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 RODO*, poniżej przedstawiamy informację związaną z przetwarzaniem przez ICG, przekazanych przez Państwa danych osobowych, z związku z zawartą umową o świadczenie usług windykacji należności:
1. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Czapczyński, Monika Czapczyńska, Marek Kocwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ICG sc z siedzibą w Głogowie, ul. Gomółki 12, telefon: 76 8357543 e-mail: info@icg-group.com, dalej „ICG”.
2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług windykacji należności lub/i pełnomocnictwa lub zlecenia, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu ochrony Pani/Pana/Państwa interesów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie pracownikom i współpracownikom ICG, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, jak również kancelariom prawnym, wraz ze zobowiązaniem do zachowania tajemnicy, w zakresie niezbędnym do wykonania, wskazanego wyżej, celu przetwarzania.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane do innych Państwa Unii Europejskiej, jak również poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ze względu na siedzibę Pani/Pana/Państwa dłużnika, położenie sądu właściwego dla dochodzenia roszczeń od dłużnika lub położenie majątku dłużnika. Dane osobowe będą przekazywane w zakresie niezbędnym do wykonania, wskazanego wyżej, celu przetwarzania, w tym w szczególności w celu podjęcia czynności bezpośrednio zmierzających do wyegzekwowania Pani/Pana/Państwa roszczenia. ICG będzie Państwa informować o każdy przypadku przekazania danych osobowych, wskazując odbiorcę danych lub podmiot przetwarzający, jak również cel przekazania danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz związanych z prowadzoną sprawą lub przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami prawa podatkowego.
6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Zgodnie z RODO Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawdo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia (sprostowania) swoich danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, wniesienie sprzeciwu lub żądanie usunięcia danych utrudni lub uniemożliwi nam świadczenie usług windykacji należności.
9. ICG nie profiluje danych osobowych oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skutecznie i w bezpieczny, legalny sposób

odzyskujemy wierzytelności