Masz pytania? Zadzwoń: +48 76 835 75 43 lub 76 831 38 81

Language: Polish English German

Słownik pojęć

ICGWarto wiedziećSłownik pojęć

Wierzytelność – uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązań przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika, składające się z jednego lub wielu roszczeń (długów).

Windykacja – dochodzenie wierzytelności (długu) za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Funkcjonuje podział etapów windykacji m.in. na: windykację polubowną, windykację sądową, windykację komorniczą.

Dług – niespełniony obowiązek świadczenia (najczęściej pieniężnego) przez dłużnika na rzecz wierzyciela.

Wierzyciel – osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić, zobowiązanie z pozycji dłużnika określa się jako dług, ze strony wierzyciela zaś jako wierzytelność.

Nakaz zapłaty – orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów, rozstrzyga o zasadności dochodzonego przez powoda roszczenia.

Przedawnienie – możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu, pozbawia skutecznej ochrony wierzyciela, który wskutek upływu czasu nie potrafi udowodnić swojej wierzytelności.

Upadłość – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli, to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie.

Krajowy Rejestr Długów – do jego zadań należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji
o dłużnikach, instytucjom bankowym, oraz organom administracji publicznej. Celem powołania KRD jest chęć ograniczenia szkodliwego dla gospodarki zjawiska zatorów płatniczych.

Postępowanie polubowne – polega na monitowaniu skierowanym w stronę dłużnika, które ma doprowadzić
do spłaty należności, dzieli się na tzw. windykację zdalną (telefoniczną, listową) oraz osobistą (spotkania
z dłużnikiem, mediacja pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem).

Postępowanie sądowe – dotyczący przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika – sprowadza się do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Postępowanie egzekucyjne – w postępowaniach gospodarczych, po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu ma na celu wyegzekwowanie należności pieniężnych ustalonych w decyzji ostatecznej sądu.

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) – tytuł wykonawczy stosowany w przypadku dochodzenia roszczeń finansowych od dłużników z krajów zrzeszonych w UE, wprowadzony celem ograniczenia formalności i czasu potrzebnego na podjęcie egzekucji komorniczej w kraju siedziby dłużnika – w państwie członkowskim
Unii Europejskiej.

Sąd Arbitrażowy – jednostka sądowa służąca do rozwiązywania sporów prawnych m.in. sprawach gospodarczych bez udziału sądu powszechnego, w której kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście
– Arbitrowi. Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy, wierzyciel i dłużnik muszą na to wyrazić zgodę
w formie zawarcia umowy o arbitraż lub klauzuli w umowie łączącej strony.

Raport gospodarczy/raport handlowy/wywiadownia – pozyskanie danych o badanym podmiocie gospodarczym, mających na celu zbadanie i zaprezentowanie faktycznej sytuacji-finansowo majątkowej.

Skutecznie i w bezpieczny, legalny sposób

odzyskujemy wierzytelności