Masz pytania? Zadzwoń: +48 76 835 75 43 lub 76 831 38 81

Language: Polish English German

Zmiany w przepisach w 2016 r.

ICGAktualnościZmiany w przepisach w 2016 r.

Z uwagi na liczne zmiany w obowiązujących przepisach prawa, nasi prawnicy z Kancelarii TCRP.pl wskazują na najistotniejsze z nich a dotyczące działalności gospodarczej i dochodzenia roszczeń od dłużników. Zapraszamy do lektury!

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

1. Od 1 stycznia 2016 r. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługiwać będą w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych (stopa referencyjna dziś to 1,50%, co oznacza, że obliczone w ten sposób odsetki wynosiłyby 8,5% w skali roku).
2. Jeżeli strony transakcji handlowej nie przewidzą w umowie terminu zapłaty, wierzycielowi, bez wezwania, przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (jak w pkt 1), po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia, do dnia zapłaty.
3. Termin zapłaty określony w umowie nie będzie mógł przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem, że ustalenie to nie będzie rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

4.Wierzycielowi nadal przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę równowartości 40 euro jako kwoty stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Oprócz tej kwoty wierzycielowi przysługiwać będzie także zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

KOMORNICY
Zgodnie z nową ustawą komornik wybrany przez wierzyciela będzie miał obowiązek odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w przypadku, gdy wpłynęło do niego w danym roku ponad 5 tys. spraw i jednocześnie w poprzednim roku załatwił skutecznie mniej niż 35 proc. egzekucji albo gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tys.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE (nowe zasady dot. upadłości)
Od 1 stycznia 2016 r. weszło w życie Prawo restrukturyzacyjne wprowadzając następujące zmiany do ustawy prawo upadłościowe i naprawcze oraz kodeksu spółek handlowych:
• członkowie zarządu spółek z o.o. – w przypadku niewypłacalności spółki – mają obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpi przyczyna upadłości (dotychczas był to termin 2-tygodniowy);
• nowa definicja niewypłacalności – jest to utrata przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych;
• wprowadzenie domniemania, iż dłużnik utracił zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeśli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza 3 miesiące;
• gdy spółka stała się niewypłacalna lub gdy taka niewypłacalność jej grozi, każdy członek zarządu zyskuje uprawnienie do złożenia wniosku o wszczęcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych – do zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego (lub jego prawomocnego umorzenia) nie będzie można ogłosić upadłości;
• zmienia się art. 299 ksh – członkowie zarządu spółek z o.o. nadal będą ponosić odpowiedzialność majątkową za niezłożenie lub nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, jednak będą oni mogli od tej odpowiedzialności się zwolnić, jeśli wykażą, że we właściwym czasie wydano wobec spółki postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jak również jeśli wykaże, że pomimo niewydania takiego postanowienia wierzyciel nie poniósł szkody;
• sąd upadłościowy będzie uprawniony do orzeczenia w stosunku do członka zarządu sp. z o.o. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej i innych podobnych podmiotach, na okres od roku do lat dziesięciu. Każde takie orzeczenie będzie podlegało obwieszczeniu w ogólnodostępnym systemie informatycznym.

Skutecznie i w bezpieczny, legalny sposób

odzyskujemy wierzytelności

Live Chat